1 เครดิต

1.1 เอกสารนี้จัดทำขึ้นสำหรับ Visit Koh Rong โดย SEQ Legal

2 ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

2.1 ลิขสิทธิ์ (c) 2014 เยี่ยมชมเกาะร่อง

2.2 ภายใต้บังคับบทบัญญัติที่ระบุไว้ในประกาศนี้:

(ก) เราร่วมกับผู้ให้อนุญาตของเราเป็นเจ้าของและควบคุมลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ในเว็บไซต์ของเราและเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา และ

(ข) ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ทั้งหมดในเว็บไซต์ของเราและเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราสงวนไว้

3 ใบอนุญาตลิขสิทธิ์

3.1 คุณสามารถ:

(a) ดูหน้าเว็บจากเว็บไซต์ของเราในเว็บเบราเซอร์

(ข) ดาวน์โหลดหน้าเว็บจากเว็บไซต์ของเราเพื่อแคชในเว็บเบราเซอร์

(c) พิมพ์หน้าเว็บจากเว็บไซต์ของเรา

(d) สตรีมไฟล์เสียงและวิดีโอจากเว็บไซต์ของเรา และ

(e) ใช้เยี่ยมชมเกาะร่องโดยใช้เว็บเบราเซอร์,

ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดอื่น ๆ ของประกาศนี้

3.2 เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งในบทบัญญัติอื่น ๆ ของประกาศนี้คุณต้องไม่ดาวน์โหลดเนื้อหาใด ๆ จากเว็บไซต์ของเราหรือบันทึกเนื้อหาดังกล่าวลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

3.3 คุณสามารถใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเกาะรุงเท่านั้นวางแผนและจองการเดินทางของคุณและบริการอื่น ๆ ในเว็บไซต์ของเราและคุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อจุดประสงค์อื่น ๆ

3.4 ยกเว้นที่ได้รับแจ้งโดยชัดแจ้งในประกาศนี้คุณต้องไม่แก้ไขหรือแก้ไขเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์ของเรา

3.5 ถ้าคุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องในเนื้อหาคุณต้องไม่:

(ก) เผยแพร่เนื้อหาจากเว็บไซต์ของเรา (รวมทั้งการเผยแพร่บนเว็บไซต์อื่น);

(ข) ขาย, ให้เช่าหรือใบอนุญาตย่อยจากเว็บไซต์ของเรา;

(c) แสดงเนื้อหาใด ๆ จากเว็บไซต์ของเราในที่สาธารณะ

(ง) ใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือ

(e) แจกจ่ายเนื้อหาจากเว็บไซต์ของเราอีกครั้งยกเว้นในกรณีที่แจ้งไว้โดยชัดแจ้ง

4 การใช้งานที่ยอมรับได้

4.1 คุณต้องไม่:

(ก) ใช้เว็บไซต์ของเราในทางใด ๆ หรือดำเนินการใด ๆ ที่เป็นสาเหตุหรืออาจทำให้เกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์หรือทำให้การปฏิบัติงานการใช้งานหรือการเข้าถึงเว็บไซต์มีข้อบกพร่อง

(ข) ใช้เว็บไซต์ของเราในลักษณะใด ๆ ที่ผิดกฎหมายผิดกฎหมายหลอกลวงหรือเป็นอันตรายหรือเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่มิชอบด้วยกฎหมายฉ้อฉลหรือเป็นอันตราย

(c) ใช้เว็บไซต์ของเราในการคัดลอกเก็บจัดส่งส่งใช้เผยแพร่หรือแจกจ่ายเนื้อหาใด ๆ ที่ประกอบด้วย (หรือเชื่อมโยงกับ) สปายแวร์ไวรัสคอมพิวเตอร์ม้าโทรจันเวิร์มซอฟต์แวร์ตัดการกดแป้นพิมพ์ rootkit หรืออื่น ๆ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่เป็นอันตราย; หรือ

(d) ดำเนินกิจกรรมการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบหรือโดยอัตโนมัติ (รวมถึงการขูดการทำเหมืองข้อมูลการสกัดข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล) บนหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเราโดยไม่ได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร

5 รายงานการล่วงละเมิด

5.1 หากคุณเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในเว็บไซต์ของเราหรือเนื้อหาหรือกิจกรรมใด ๆ ที่ละเมิดประกาศนี้โปรดแจ้งให้เราทราบ

5.2 คุณสามารถแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับเนื้อหาหรือกิจกรรมดังกล่าวทางอีเมล

6 การบังคับใช้ลิขสิทธิ์

6.1 เราให้ความสำคัญกับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ของเราอย่างจริงจัง

6.2 หากเราพบว่าคุณได้ใช้เนื้อหาลิขสิทธิ์ของเราในการฝ่าฝืนกับใบอนุญาตซึ่งระบุไว้ในหนังสือแจ้งนี้เราอาจดำเนินการทางกฎหมายกับคุณโดยแสวงหาความเสียหายทางการเงินและ / หรือคำสั่งห้ามการใช้เนื้อหาเหล่านั้น นอกจากนี้คุณยังสามารถสั่งจ่ายค่าใช้จ่ายทางกฎหมายได้

7 สิทธิ์

7.1 คุณอาจขออนุญาตใช้เนื้อหาลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์ของเราโดยเขียนจดหมายถึงเราทางอีเมล